voorwaarden

INFORMATIE OVER ONS

www.wididilifehacks.com is een site die wordt beheerd door Wididi, een handelsnaam van Wididi Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 10201183, met maatschappelijke zetel te 24 Nicholas Street, Chester, Engeland, CH1 2AU (Wididi Limited).

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt) (Voorwaarden) vertellen u de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik mag maken van de website van Wididi www.wididilifehacks.com (Website)
Lees de Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Iedereen die de website bezoekt, wordt een gebruiker.
Hoe u de Website ook gebruikt, Wididi raadt u aan een kopie van de Voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.
Door de Website te gebruiken, bevestigt u dat u de Voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken.

 

ANDERE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

De Voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Website:

 • Wididi's Privacybeleid en Cookiebeleid, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder Wididi alle persoonlijke gegevens verwerkt die het van u verzamelt of die u aan Wididi verstrekt, en ook informatie over cookies op de Website. Door de Website te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn; en
 • Wididi's auteursrechtbeleid, waarin informatie wordt gegeven over Wididi's benadering van het onderhoud en de bescherming van het auteursrecht op de website.

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

Wididi kan de Voorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen.
Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die Wididi heeft aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

WIJZIGINGEN AAN DE WEBSITE

Wididi kan de Website van tijd tot tijd bijwerken en kan de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud op de website op elk moment verouderd kan zijn en dat Wididi niet verplicht is deze bij te werken.
Wididi garandeert niet dat de Website, of enige inhoud erop, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

De Website wordt gratis ter beschikking gesteld. Wididi garandeert niet dat de Website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn.
Toegang tot de Website is altijd toegestaan op tijdelijke basis, voor alle Gebruikers. Wididi kan de website geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wididi is niet aansprakelijk jegens u als de Website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.
U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website.
U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot de Website via uw internetverbinding op de hoogte zijn van de Algemene voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij deze naleven.
De website is gericht op mensen die wereldwijd wonen. Wididi kan de beschikbaarheid van de Website op elk moment beperken tot een persoon of geografisch gebied.

RECLAME

De advertenties van Wididi vormen geen aanbod om u een dienst te verkopen. Het is een uitnodiging aan u om een bestelling te plaatsen. Uw bestelling is daarom uw aanbod om een dienst van Wididi te kopen en het kan uw bestelling naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van reden accepteren of weigeren.
Zelfs als u een ontvangstbevestiging of orderbevestiging van Wididi ontvangt met andere details, zoals een bestelreferentienummer, betekent dit geen aanvaarding van uw aanbod.

UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

Als u kiest, of u krijgt een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van Wididi's beveiligingsprocedures, dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken.

Wididi heeft het recht om elke gebruikersnaam of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door Wididi is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar het redelijke oordeel van Wididi niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van de Voorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersnaam of wachtwoord kent, moet u Wididi onmiddellijk op de hoogte stellen via hello@wididilifehacks.com.

OVERMACHT

Voor de toepassing van de Voorwaarden betekent Overmacht een gebeurtenis buiten de redelijke controle van de Leverancier, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen (of het nu gaat om het personeel van Wididi of een andere partij), het falen van een nutsvoorzieningen of transportnetwerk, overmacht, oorlog, oproer, onlusten, kwaadwillige schade, naleving van een wet of overheidsbevel, regel, voorschrift of richting, ongeval, storing van fabriek of machine, brand, overstroming, storm of verzuim van leveranciers of onderaannemers.

Wididi is niet aansprakelijk jegens de klant als gevolg van enige vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen onder de voorwaarden als gevolg van een geval van overmacht.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wididi is de eigenaar, of de licentiehouder, van alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en op het materiaal dat erop is gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van de Website voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op de Website is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

Wididi's status (en die van geïdentificeerde leden of bijdragers) als de auteurs van inhoud op de website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op de Website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie te verkrijgen van Wididi of haar licentiegevers.

Als u een deel van de Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met de Voorwaarden, wordt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar keuze van Wididi, alle kopieën van de door u gemaakte materialen retourneren of vernietigen.

GEEN VERTROUWEN OP INFORMATIE

De inhoud op de Website wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud op de Website.

Hoewel Wididi redelijke inspanningen levert om de informatie op de Website bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op de Website juist, volledig of up-to-date is.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niets in de Voorwaarden sluit Wididi's aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, of haar fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wetgeving.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Wididi alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de Website of enige inhoud erop, expliciet of impliciet.

Wididi is niet aansprakelijk jegens een Gebruiker voor verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

 • gebruik van, of onmogelijkheid om de Website te gebruiken; of
 • gebruik van, of vertrouwen op, enige inhoud die op de Website wordt weergegeven.

Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat Wididi in het bijzonder niet aansprakelijk is voor:

 • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • zakelijke onderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • enige indirecte of gevolgschade of verlies.

Als u een consumentengebruiker bent, houd er dan rekening mee dat Wididi de Website alleen voor huishoudelijk en privégebruik ter beschikking stelt. U stemt ermee in de Website niet voor commerciële of zakelijke doeleinden te gebruiken, en Wididi is niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Wididi is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Website of voor het downloaden door u van enige inhoud erop, of op een website die eraan is gekoppeld.

Wididi aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van op de Website gelinkte websites. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door Wididi van die gelinkte websites. Wididi is niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

 

VIRUSSEN

Wididi garandeert niet dat de Website veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag de Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige server, computer of database die met de Website is verbonden. U mag de Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te overtreden, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Wididi zal een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en zal met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk.

LINKEN NAAR DE WEBSITE

U mag naar de startpagina van de Website linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en de reputatie van Wididi niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van Wididi's kant suggereert als er geen bestaat.

U mag geen link naar de Website maken op een website die niet uw eigendom is.

De website mag niet op een andere site worden geframed, en u mag ook geen link maken naar een ander deel van de website dan de startpagina.

Wididi behoudt zich het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de onderstaande inhoudsnormen.

Als u gebruik wilt maken van inhoud op de website anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met hello@wididilifehacks.com

LINKS EN BRONNEN VAN DERDEN OP DE WEBSITE

Waar de Website links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt.

Wididi heeft geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

TOEPASSELIJK RECHT

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat de voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan worden beheerst door Engels recht. U en Wididi zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben. Als u echter een inwoner van Noord-Ierland bent, kunt u ook een procedure in Noord-Ierland aanspannen, en als u een inwoner van Schotland bent, kunt u ook een procedure in Schotland aanhangig maken.

Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door Engels recht. U en Wididi stemmen beiden in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

HANDELSMERKEN

Wididi is een geregistreerd handelsmerk van Wididi Limited.

Amerikaanse handelsmerken:

 • Wididi, Reg. Nr. 5.774.860
 • Sluit je aan, Reg. Nr. 5.798.370

VERBODEN GEBRUIK

U mag de Website alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag de Website niet gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op enige manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;
 • met het doel minderjarigen op enigerlei wijze schade toe te brengen of te trachten te schaden;
 • het verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze onderstaande inhoudsnormen;
 • om ongevraagde of ongeoorloofde reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam) te verzenden of te laten verzenden; of
 • om bewust gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die is ontworpen om de werking van computersoftware of hardware.

U gaat ook akkoord:

 • geen enkel deel van de Website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van de Voorwaarden; of
 • niet zonder toestemming toegang krijgen tot, interfereren met, beschadigen of verstoren van:
  • enig deel van de Website;
  • enige apparatuur of netwerk waarop de Website is opgeslagen;
  • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van de website; of
  • apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of wordt gebruikt door een derde partij.

INTERACTIEVE DIENSTEN

Wididi kan van tijd tot tijd interactieve diensten op de Website aanbieden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • chatrooms;
 • commentaarsecties op WordPress, Disqus; of
 • prikborden.

(samen de Interactieve Diensten).

Waar Wididi een Interactieve Dienst levert, zal het je duidelijke informatie geven over het soort aangeboden dienst, of het wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of het menselijk of technisch is).

Wididi neemt redelijke maatregelen om mogelijke risico's voor Gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer zij een Interactieve Dienst op de Website gebruiken, en zal in elk geval beslissen of het gepast is om de relevante service (inclusief welke mate van matiging te gebruiken) in het licht van die risico's.

Wididi is echter niet verplicht om toezicht te houden op, toezicht te houden op of te modereren op enige Interactieve Dienst die het op de Website aanbiedt, en Wididi sluit uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een Interactieve Dienst door een Gebruiker in strijd met de inhoudsnormen. , ongeacht of de service wordt gemodereerd of niet.

Het gebruik van Wididi's Interactieve Diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van hun ouder of voogd. Wididi adviseert ouders die hun kinderen toestaan een Interactieve Dienst te gebruiken dat het belangrijk is dat ze met hun kinderen communiceren over hun veiligheid online, aangezien moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die een Interactieve Dienst gebruiken, moeten op de hoogte worden gebracht van de mogelijke risico's voor hen.
Waar Wididi een Interactieve Dienst modereert, zal het u normaal gesproken een manier bieden om contact op te nemen met de moderator, mocht zich een probleem of probleem voordoen.

INHOUD NORMEN

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan de Website (Bijdragen), en op alle Interactieve Diensten die ermee verbonden zijn. Voor alle duidelijkheid: Bijdragen bevatten de juiste weergave van uzelf via uw gebruikersprofiel.

U moet zich houden aan de geest en de letter van de volgende normen. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van elke Bijdrage en op het geheel ervan.
Bijdragen moeten:

 • nauwkeurig zijn (waar ze feiten vermelden);
 • oprecht worden gehouden (wanneer zij meningen uiten); en
 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het VK en in elk land van waaruit ze zijn geplaatst.

Bijdragen mogen niet:

 • materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon;
 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is;
 • seksueel expliciet materiaal promoten;
 • geweld bevorderen;
 • discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen;
 • inbreuk maken op enig auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon;
 • een persoon kunnen misleiden;
 • worden gemaakt in strijd met een wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwelijkheidsplicht;
 • het promoten van illegale activiteiten;
 • de privacy van een ander bedreigen, misbruiken of schenden, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
 • een andere persoon waarschijnlijk lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren;
 • worden gebruikt om u voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of band met een persoon verkeerd voor te stellen;
 • give the impression that they emanate from Wididi, if this is not the case; or
 • advocate, promote or assist any unlawful act such as (by way of example only) copyright infringement or computer misuse.

Users of the Website may report any other User to Wididi if they suspect they have breached any of the above standards. Wididi reserves the right to suspend a User’s profile and restrict access to the Website in the event of a report.

SUSPENSION AND TERMINATION

Wididi will determine, in its discretion, whether there has been a breach of the Terms through your use of the Website. When a breach of the Terms has occurred, Wididi may take such action as it deems appropriate.

Failure to comply with the Terms constitutes a material breach and may result in Wididi taking all or any of the following actions:

 • immediate, temporary or permanent withdrawal of your right to use the Website;
 • immediate, temporary or permanent removal of any posting or material uploaded by you to the Website;
 • issuing of a warning to you;
 • issuing legal proceedings against you for reimbursement of all costs on an indemnity basis (including, but not limited to, reasonable administrative and legal costs) resulting from the breach;
 • issuing further legal action against you; or
 • disclosing such information to law enforcement authorities as Wididi reasonably feels is necessary.

Wididi excludes liability for actions taken in response to breaches of the Terms. The responses described in this policy are not limited and Wididi may take any other action it reasonably deems appropriate.

UPLOADING CONTENT TO THE WEBSITE

Whenever you upload content to the Website, or make contact with other Users, you must comply with the content standards set out in the provisions above.

You warrant that any Contributions comply with those standards and you will be liable to Wididi and indemnify Wididi for any breach of that warranty.

If you are a consumer user, this means you will be responsible for any loss or damage Wididi suffers as a result of your breach of warranty.

Any content you upload to the Website will be considered non-confidential and non-proprietary. You retain all of your ownership rights in your content but you are required to grant Wididi a limited licence to use, store and copy that content and to distribute and make it available to third parties.

Wididi also has the right to disclose your identity to any third party who is claiming that any content posted or uploaded by you to the Website constitutes a violation of their intellectual property rights, or of their right to privacy.

Wididi will not be responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any content posted by you or any other user of the Website.

Wididi has the right to remove any posting you make on the Website if, in its opinion, your post does not comply with the content standards set out above.

The views expressed by Members or Contributors on the Website do not represent Wididi’s views or values.
You are solely responsible for securing and backing up your content.

GENERAL

Assignment and other dealings.

 • Wididi may at any time assign, transfer, mortgage, charge, subcontract or deal in any other manner with all or any of its rights and may subcontract or delegate in any manner any or all of its obligations to any third party or agent.
 • The Member shall not, without the prior written consent of Wididi, assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, declare a trust over or deal in any other manner with any or all of its rights or obligations.

Severance. If any provision or part-provision of the Terms is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification is not possible, the relevant provision or part-provision shall be deemed deleted. Any modification to or deletion of a provision or part-provision under this clause shall not affect the validity and enforceability of the rest of the Terms.

Waiver. A waiver of any right under the Terms or law is only effective if it is in writing and shall not be deemed to be a waiver of any subsequent breach or default. No failure or delay by a party in exercising any right or remedy provided under the Terms or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict its further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

No partnership or agency. Nothing in the Terms is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint venture between the parties, nor constitute either party the agent of the other for any purpose. Neither party shall have authority to act as agent for, or to bind, the other party in any way.

CONTACT

To contact Wididi, please email hello@wididilifehacks.com

Thank you for visiting the Website.


 

COPYRIGHT POLICY STATEMENT

The board of Wididi a trading name of Wididi Limited (Wididi) recognises that copyright is a valuable part of its intellectual property portfolio.

To ensure that Wididi is able to prove the subsistence of copyright in all original work generated by its staff (see paragraph 2 below) and consultants and is at all times able to maintain, protect and exploit its copyright, Wididi expects all members of, and visitors to, the website www.wididilifehacks.com (Website) to comply with this policy.

This policy may be amended at any time.

Any breach of this policy will be taken seriously and may result in disciplinary action.

WHO IS COVERED BY THE POLICY?

This policy covers all individuals working for Wididi at all levels and grades, including senior managers, officers, directors, employees, consultants, contractors, trainees, homeworkers, part-time and fixed-term employees, casual and agency staff (collectively referred to as staff in this policy), as well as all members of, and visitors to, the Website.

WHAT IS COVERED BY THE POLICY?

This policy covers all original work generated and commissioned by Wididi, and its staff, and any members of the Website.

 

ESTABLISHING COPYRIGHT PROTECTION

At the time of creation the author or creator shall mark all original work, whether draft, interim or final versions, with the following wording:
“This original work was created by [NAME][POSITION OR STATUS], on [DATE].”

Where possible, each item of original work should be signed by the author or creator.

An archive shall be established for the safe storage and easy retrieval of copyright records. The recordal system and archive shall be maintained by Wididi.

The following documents will be filed in the archive by Wididi:

 • notes setting out the key stages in the development process together with the names of the staff or members involved in the relevant stages;
 • all interim and draft designs, workings or prototypes that demonstrate the evolution of the work;
 • e-mails, letters, records of meetings, attendance notes and other internal or external documents relating to the development of the work;
 • the date of completion of each item;
 • in the case of published work, the date of first publication or marketing; and
 • the name and position or status of the author or creator.

USE OF COPYRIGHT NOTICE

In the case of original work that is to be published and/or distributed to third parties a copyright notice should be used in the following form:
“Copyright © [name of copyright owner] [year of first publication].”

If a work is amended or updated, both the original date and date of the amendment or update should be referenced in the copyright notice.

USE OF ADDITIONAL COPYRIGHT WARNING

Each member, contributor or guest content provider (Guest Bloggers) of the Website should consider whether a copyright warning should be added to some or all of the materials/works.

THIRD-PARTY COPYRIGHT

Wididi and each member of, and visitor to, the Website will respect third-party copyright when carrying out its, or their, duties.

Wididi and each member of, and visitor to, the Website will consider whether third-party copyright applies to any material, whether in hard copy or electronic form, used by it, or them, and will not use any materials unless certain that the use would not constitute infringement of any third-party right.

NOTIFYING COPYRIGHT INFRINGEMENT

If a member of, or visitor to, the Website suspects or becomes aware of infringement of any copyright (or any other intellectual property right) by Wididi, any other member of, or visitor to, the Website, or any third party, he should immediately notify Wididi with full details of the nature of the infringement.

Wididi will keep full records of suspected or actual instances of infringement.

HANDLING REQUESTS TO USE OR REPRODUCE COMPANY’S WORKS

Wididi shall keep full records of requests, and any consequent assignments, licences or other forms of consent, to use or reproduce any of Wididi’s materials.

MONITORING AND REVIEWING THIS POLICY

Wididi shall be responsible for reviewing this policy yearly to ensure that it continues to meet legal requirements and reflect best practice.

Members of, and visitors to, the Website are invited to comment on this policy and suggest ways in which it might be improved by contacting Wididi.

nl_NL