voorwaarden

INFORMATIE OVER ONS

www.wididilifehacks.com is een site die wordt beheerd door Wididi, een handelsnaam van Wididi Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 10201183, met maatschappelijke zetel te 24 Nicholas Street, Chester, Engeland, CH1 2AU (Wididi Limited).

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt) (Voorwaarden) vertellen u de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik mag maken van de website van Wididi www.wididilifehacks.com (Website)
Lees de Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Iedereen die de website bezoekt, wordt een gebruiker.
Hoe u de Website ook gebruikt, Wididi raadt u aan een kopie van de Voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.
Door de Website te gebruiken, bevestigt u dat u de Voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken.

 

ANDERE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

De Voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Website:

 • Wididi's Privacybeleid en Cookiebeleid, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder Wididi alle persoonlijke gegevens verwerkt die het van u verzamelt of die u aan Wididi verstrekt, en ook informatie over cookies op de Website. Door de Website te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn; en
 • Wididi's auteursrechtbeleid, waarin informatie wordt gegeven over Wididi's benadering van het onderhoud en de bescherming van het auteursrecht op de website.

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

Wididi kan de Voorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen.
Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die Wididi heeft aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

WIJZIGINGEN AAN DE WEBSITE

Wididi kan de Website van tijd tot tijd bijwerken en kan de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud op de website op elk moment verouderd kan zijn en dat Wididi niet verplicht is deze bij te werken.
Wididi garandeert niet dat de Website, of enige inhoud erop, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

De Website wordt gratis ter beschikking gesteld. Wididi garandeert niet dat de Website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn.
Toegang tot de Website is altijd toegestaan op tijdelijke basis, voor alle Gebruikers. Wididi kan de website geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wididi is niet aansprakelijk jegens u als de Website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.
U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website.
U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot de Website via uw internetverbinding op de hoogte zijn van de Algemene voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij deze naleven.
De website is gericht op mensen die wereldwijd wonen. Wididi kan de beschikbaarheid van de Website op elk moment beperken tot een persoon of geografisch gebied.

RECLAME

De advertenties van Wididi vormen geen aanbod om u een dienst te verkopen. Het is een uitnodiging aan u om een bestelling te plaatsen. Uw bestelling is daarom uw aanbod om een dienst van Wididi te kopen en het kan uw bestelling naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van reden accepteren of weigeren.
Zelfs als u een ontvangstbevestiging of orderbevestiging van Wididi ontvangt met andere details, zoals een bestelreferentienummer, betekent dit geen aanvaarding van uw aanbod.

UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

Als u kiest, of u krijgt een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van Wididi's beveiligingsprocedures, dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken.

Wididi heeft het recht om elke gebruikersnaam of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door Wididi is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar het redelijke oordeel van Wididi niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van de Voorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersnaam of wachtwoord kent, moet u Wididi onmiddellijk op de hoogte stellen via hello@wididilifehacks.com.

OVERMACHT

Voor de toepassing van de Voorwaarden betekent Overmacht een gebeurtenis buiten de redelijke controle van de Leverancier, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen (of het nu gaat om het personeel van Wididi of een andere partij), het falen van een nutsvoorzieningen of transportnetwerk, overmacht, oorlog, oproer, onlusten, kwaadwillige schade, naleving van een wet of overheidsbevel, regel, voorschrift of richting, ongeval, storing van fabriek of machine, brand, overstroming, storm of verzuim van leveranciers of onderaannemers.

Wididi is niet aansprakelijk jegens de klant als gevolg van enige vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen onder de voorwaarden als gevolg van een geval van overmacht.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wididi is de eigenaar, of de licentiehouder, van alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en op het materiaal dat erop is gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van de Website voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op de Website is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

Wididi's status (en die van geïdentificeerde leden of bijdragers) als de auteurs van inhoud op de website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op de Website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie te verkrijgen van Wididi of haar licentiegevers.

Als u een deel van de Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met de Voorwaarden, wordt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar keuze van Wididi, alle kopieën van de door u gemaakte materialen retourneren of vernietigen.

GEEN VERTROUWEN OP INFORMATIE

De inhoud op de Website wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud op de Website.

Hoewel Wididi redelijke inspanningen levert om de informatie op de Website bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op de Website juist, volledig of up-to-date is.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niets in de Voorwaarden sluit Wididi's aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, of haar fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wetgeving.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Wididi alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de Website of enige inhoud erop, expliciet of impliciet.

Wididi is niet aansprakelijk jegens een Gebruiker voor verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

 • gebruik van, of onmogelijkheid om de Website te gebruiken; of
 • gebruik van, of vertrouwen op, enige inhoud die op de Website wordt weergegeven.

Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat Wididi in het bijzonder niet aansprakelijk is voor:

 • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • zakelijke onderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • enige indirecte of gevolgschade of verlies.

Als u een consumentengebruiker bent, houd er dan rekening mee dat Wididi de Website alleen voor huishoudelijk en privégebruik ter beschikking stelt. U stemt ermee in de Website niet voor commerciële of zakelijke doeleinden te gebruiken, en Wididi is niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Wididi is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Website of voor het downloaden door u van enige inhoud erop, of op een website die eraan is gekoppeld.

Wididi aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van op de Website gelinkte websites. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door Wididi van die gelinkte websites. Wididi is niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

 

VIRUSSEN

Wididi garandeert niet dat de Website veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag de Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige server, computer of database die met de Website is verbonden. U mag de Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te overtreden, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Wididi zal een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en zal met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk.

LINKEN NAAR DE WEBSITE

U mag naar de startpagina van de Website linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en de reputatie van Wididi niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van Wididi's kant suggereert als er geen bestaat.

U mag geen link naar de Website maken op een website die niet uw eigendom is.

De website mag niet op een andere site worden geframed, en u mag ook geen link maken naar een ander deel van de website dan de startpagina.

Wididi behoudt zich het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de onderstaande inhoudsnormen.

Als u gebruik wilt maken van inhoud op de website anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met hello@wididilifehacks.com

LINKS EN BRONNEN VAN DERDEN OP DE WEBSITE

Waar de Website links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt.

Wididi heeft geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

TOEPASSELIJK RECHT

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat de voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan worden beheerst door Engels recht. U en Wididi zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben. Als u echter een inwoner van Noord-Ierland bent, kunt u ook een procedure in Noord-Ierland aanspannen, en als u een inwoner van Schotland bent, kunt u ook een procedure in Schotland aanhangig maken.

Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door Engels recht. U en Wididi stemmen beiden in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

HANDELSMERKEN

Wididi is een geregistreerd handelsmerk van Wididi Limited.

Amerikaanse handelsmerken:

 • Wididi, Reg. Nr. 5.774.860
 • Sluit je aan, Reg. Nr. 5.798.370

VERBODEN GEBRUIK

U mag de Website alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag de Website niet gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op enige manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;
 • met het doel minderjarigen op enigerlei wijze schade toe te brengen of te trachten te schaden;
 • het verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze onderstaande inhoudsnormen;
 • om ongevraagde of ongeoorloofde reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam) te verzenden of te laten verzenden; of
 • om bewust gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die is ontworpen om de werking van computersoftware of hardware.

U gaat ook akkoord:

 • geen enkel deel van de Website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van de Voorwaarden; of
 • niet zonder toestemming toegang krijgen tot, interfereren met, beschadigen of verstoren van:
  • enig deel van de Website;
  • enige apparatuur of netwerk waarop de Website is opgeslagen;
  • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van de website; of
  • apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of wordt gebruikt door een derde partij.

INTERACTIEVE DIENSTEN

Wididi kan van tijd tot tijd interactieve diensten op de Website aanbieden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • chatrooms;
 • commentaarsecties op WordPress, Disqus; of
 • prikborden.

(samen de Interactieve Diensten).

Waar Wididi een Interactieve Dienst levert, zal het je duidelijke informatie geven over het soort aangeboden dienst, of het wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of het menselijk of technisch is).

Wididi neemt redelijke maatregelen om mogelijke risico's voor Gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer zij een Interactieve Dienst op de Website gebruiken, en zal in elk geval beslissen of het gepast is om de relevante service (inclusief welke mate van matiging te gebruiken) in het licht van die risico's.

Wididi is echter niet verplicht om toezicht te houden op, toezicht te houden op of te modereren op enige Interactieve Dienst die het op de Website aanbiedt, en Wididi sluit uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een Interactieve Dienst door een Gebruiker in strijd met de inhoudsnormen. , ongeacht of de service wordt gemodereerd of niet.

Het gebruik van Wididi's Interactieve Diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van hun ouder of voogd. Wididi adviseert ouders die hun kinderen toestaan een Interactieve Dienst te gebruiken dat het belangrijk is dat ze met hun kinderen communiceren over hun veiligheid online, aangezien moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die een Interactieve Dienst gebruiken, moeten op de hoogte worden gebracht van de mogelijke risico's voor hen.
Waar Wididi een Interactieve Dienst modereert, zal het u normaal gesproken een manier bieden om contact op te nemen met de moderator, mocht zich een probleem of probleem voordoen.

INHOUD NORMEN

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan de Website (Bijdragen), en op alle Interactieve Diensten die ermee verbonden zijn. Voor alle duidelijkheid: Bijdragen bevatten de juiste weergave van uzelf via uw gebruikersprofiel.

U moet zich houden aan de geest en de letter van de volgende normen. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van elke Bijdrage en op het geheel ervan.
Bijdragen moeten:

 • nauwkeurig zijn (waar ze feiten vermelden);
 • oprecht worden gehouden (wanneer zij meningen uiten); en
 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het VK en in elk land van waaruit ze zijn geplaatst.

Bijdragen mogen niet:

 • materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon;
 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is;
 • seksueel expliciet materiaal promoten;
 • geweld bevorderen;
 • discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen;
 • inbreuk maken op enig auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon;
 • een persoon kunnen misleiden;
 • worden gemaakt in strijd met een wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwelijkheidsplicht;
 • het promoten van illegale activiteiten;
 • de privacy van een ander bedreigen, misbruiken of schenden, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
 • een andere persoon waarschijnlijk lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren;
 • worden gebruikt om u voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of band met een persoon verkeerd voor te stellen;
 • de indruk wekken dat ze van Wididi afkomstig zijn, als dit niet het geval is; of
 • pleiten voor, promoten of assisteren bij elke onwettige handeling, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.

Gebruikers van de Website kunnen elke andere Gebruiker aan Wididi melden als ze vermoeden dat ze een van de bovenstaande normen hebben geschonden. Wididi behoudt zich het recht voor om bij een melding het profiel van een Gebruiker te schorsen en de toegang tot de Website te beperken.

OPSCHORTING EN BEINDIGING

Wididi zal naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een schending van de Voorwaarden door uw gebruik van de Website. Wanneer er sprake is van een schending van de Voorwaarden, kan Wididi de actie ondernemen die zij passend acht.

Het niet naleven van de Voorwaarden vormt een wezenlijke inbreuk en kan ertoe leiden dat Wididi alle of een van de volgende acties onderneemt:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om de Website te gebruiken;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten of materiaal dat door u naar de website is geüpload;
 • het geven van een waarschuwing aan u;
 • het aanspannen van een gerechtelijke procedure tegen u voor vergoeding van alle kosten op schadevergoedingsbasis (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk;
 • verdere juridische stappen tegen u ondernemen; of
 • het vrijgeven van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties die Wididi redelijkerwijs nodig acht.

Wididi sluit aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van schendingen van de Voorwaarden. De reacties die in dit beleid worden beschreven, zijn niet beperkt en Wididi kan elke andere actie ondernemen die zij redelijkerwijs gepast acht.

INHOUD UPLOADEN NAAR DE WEBSITE

Telkens wanneer u inhoud naar de website uploadt of contact opneemt met andere gebruikers, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in de bovenstaande bepalingen.

U garandeert dat alle Bijdragen voldoen aan die normen en u bent aansprakelijk jegens Wididi en vrijwaart Wididi voor elke schending van die garantie.

Als u een consumentengebruiker bent, betekent dit dat u verantwoordelijk bent voor verlies of schade die Wididi lijdt als gevolg van uw schending van de garantie.

Alle inhoud die u naar de website uploadt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u moet Wididi een beperkte licentie verlenen om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en om deze te distribueren en beschikbaar te stellen aan derden.

Wididi heeft ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat enige inhoud die door u op de Website is geplaatst of geüpload een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

Wididi is niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens een derde partij, voor de inhoud of juistheid van de inhoud die door u of een andere gebruiker van de Website is geplaatst.

Wididi heeft het recht om alle berichten die u op de Website plaatst te verwijderen als, naar haar mening, uw bericht niet voldoet aan de hierboven uiteengezette inhoudsnormen.

De standpunten die door leden of bijdragers op de website worden geuit, vertegenwoordigen niet de standpunten of waarden van Wididi.
U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en maken van back-ups van uw inhoud.

ALGEMEEN

Opdracht en andere handelingen.

 • Wididi kan te allen tijde alle of een deel van zijn rechten toewijzen, overdragen, verhypothekeren, belasten, uitbesteden of op een andere manier handelen en kan op enigerlei wijze een of meer van zijn verplichtingen uitbesteden of delegeren aan een derde partij of agent.
 • Het Lid zal niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wididi, zijn rechten of verplichtingen toewijzen, overdragen, verpanden, in rekening brengen, uitbesteden, een trust verklaren of op enige andere manier handelen.

ontslag. Als een bepaling of gedeeltelijke bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of verwijdering van een bepaling of een deelbepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Voorwaarden.

Vrijstelling. Een verklaring van afstand van enig recht onder de Voorwaarden of de wet is alleen effectief als deze schriftelijk is en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending of verzuim. Geen enkele nalatigheid of vertraging door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel dat krachtens de Voorwaarden of de wet wordt geboden, vormt geen verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken . Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

Geen maatschap of bureau. Niets in de Voorwaarden is bedoeld of wordt geacht een partnerschap of joint venture tussen de partijen tot stand te brengen, noch een partij de agent van de andere te maken voor welk doel dan ook. Geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om op enigerlei wijze als agent op te treden voor of te binden aan de andere partij.

CONTACT

Om contact op te nemen met Wididi, stuur een e-mail naar hello@wididilifehacks.com

Bedankt voor uw bezoek aan de Website.


 

AUTEURSRECHT BELEIDSVERKLARING

Het bestuur van Wididi, een handelsnaam van Wididi Limited (Wididi), erkent dat auteursrecht een waardevol onderdeel is van haar intellectuele eigendomsportefeuille.

Om ervoor te zorgen dat Wididi het bestaansrecht van het auteursrecht op al het originele werk dat door haar personeel (zie paragraaf 2 hieronder) en adviseurs is gegenereerd, kan bewijzen en te allen tijde in staat is om het auteursrecht te handhaven, te beschermen en te exploiteren, verwacht Wididi dat alle leden van, en bezoekers van de website www.wididilifehacks.com (Website) om aan dit beleid te voldoen.

Dit beleid kan op elk moment worden gewijzigd.

Elke schending van dit beleid zal serieus worden genomen en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

WIE VALT ONDER HET BELEID?

Dit beleid is van toepassing op alle personen die voor Wididi werken op alle niveaus en rangen, inclusief senior managers, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, contractanten, stagiaires, thuiswerkers, parttime en tijdelijke werknemers, tijdelijk en uitzendpersoneel (gezamenlijk aangeduid als personeel in dit beleid), evenals alle leden van en bezoekers van de Website.

WAT VALT ONDER HET BELEID?

Dit beleid dekt al het originele werk dat is gegenereerd en in opdracht van Wididi, en zijn personeel, en alle leden van de Website.

 

AUTEURSRECHTBESCHERMING INSTELLEN

Op het moment van creatie markeert de auteur of maker al het originele werk, of het nu gaat om concept-, tussentijdse of definitieve versies, met de volgende bewoording:
"Dit originele werk is gemaakt door [NAME][POSITION OR STATUS], op [DATE]."

Waar mogelijk moet elk origineel werk worden ondertekend door de auteur of maker.

Er wordt een archief aangelegd voor het veilig opslaan en gemakkelijk terugvinden van auteursrechtelijk beschermde documenten. Het registratiesysteem en archief worden onderhouden door Wididi.

De volgende documenten worden door Wididi in het archief opgeslagen:

 • stelt nota's vast waarin de belangrijkste fasen in het ontwikkelingsproces worden uiteengezet, samen met de namen van het personeel of de leden die bij de relevante fasen zijn betrokken;
 • alle tussentijdse en schetsontwerpen, bewerkingen of prototypes die de evolutie van het werk aantonen;
 • e-mails, brieven, verslagen van vergaderingen, presentielijsten en andere interne of externe documenten met betrekking tot de ontwikkeling van het werk;
 • de datum van voltooiing van elk item;
 • in het geval van gepubliceerd werk, de datum van eerste publicatie of marketing; en
 • de naam en positie of status van de auteur of maker.

GEBRUIK VAN AUTEURSRECHTVERKLARING

In het geval van origineel werk dat moet worden gepubliceerd en/of gedistribueerd aan derden, moet een copyrightvermelding in de volgende vorm worden gebruikt:
"Copyright © [naam van de eigenaar van het auteursrecht] [jaar van eerste publicatie]."

Als een werk wordt gewijzigd of bijgewerkt, moet zowel de oorspronkelijke datum als de datum van de wijziging of update worden vermeld in de copyrightkennisgeving.

GEBRUIK VAN AANVULLENDE AUTEURSRECHTWAARSCHUWING

Elk lid, bijdrager of aanbieder van gastinhoud (gastbloggers) van de website moet overwegen of een auteursrechtwaarschuwing moet worden toegevoegd aan sommige of alle materialen/werken.

AUTEURSRECHT VAN DERDEN

Wididi en elk lid van en elke bezoeker van de Website zullen het auteursrecht van derden respecteren bij het uitvoeren van zijn of hun taken.

Wididi en elk lid van, en elke bezoeker van, de Website zullen overwegen of het auteursrecht van derden van toepassing is op enig materiaal, hetzij in gedrukte of elektronische vorm, dat door haar of door hen wordt gebruikt, en zal geen materiaal gebruiken tenzij zeker is dat het gebruik geen inbreuk op enig recht van derden zou opleveren.

SCHENDING VAN AUTEURSRECHT MELDEN

Indien een lid van of bezoeker van de Website vermoedt of zich bewust wordt van inbreuk op enig auteursrecht (of enig ander intellectueel eigendomsrecht) door Wididi, enig ander lid van, of bezoeker van de Website, of enige derde, dient hij onmiddellijk Wididi op de hoogte stellen van de aard van de inbreuk.

Wididi houdt een volledige administratie bij van vermoedelijke of daadwerkelijke inbreuken.

BEHANDELING VAN VERZOEKEN OM WERKEN VAN HET BEDRIJF TE GEBRUIKEN OF TE REPRODUCEREN

Wididi houdt een volledige administratie bij van verzoeken, en alle daaruit voortvloeiende opdrachten, licenties of andere vormen van toestemming, om materiaal van Wididi te gebruiken of te reproduceren.

DIT BELEID CONTROLEREN EN BEKIJKEN

Wididi is verantwoordelijk voor het jaarlijks herzien van dit beleid om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de wettelijke vereisten en de beste praktijken weerspiegelt.

Leden van en bezoekers van de Website worden uitgenodigd om commentaar te leveren op dit beleid en suggesties te doen voor verbeteringen door contact op te nemen met Wididi.

nl_NL